Vedtægter for Jerne Mandskor

§ 1. Foreningens navn er JERNE MANDSKOR med hjemsted i Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er:

  1. At dygtiggøre medlemmerne på det sangmæssige område, så koret er i stand til at give koncerter på et acceptabelt niveau.
  2. at befordre et godt socialt samvær under de ugentlige korprøver og ved korets interne arrangementer.

§ 2. En hver mand, der er fyldt 18 år, kan blive medlem af koret under forudsætning af en bestået optagelsesprøve. Dirigenten og formanden vurderer om prøven er bestået
Sker det, at et medlem ikke længere kan opfylde formålsparagraffens stk. 1, kan han fortsat være medlem af koret, men kan ikke deltage i koncerterne.

§ 3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningen tegnes af formand alene, eller næstformand og kasserer.

§ 4. Den ordinære generalforsamling er korets øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar. Ethvert medlem har stemmeret.
Forhandlingsprotokollen skal være fremlagt under generalforsamlingen, hvis et medlem har forlangt det over for et bestyrelsesmedlem senest tre dage før generalforsamlingen.

Formanden aflægger mundtlig beretning og kasseren aflægger regnskab, som skal foreligge skriftligt til medlemmerne.

Budgettet for det kommende år fremlægges med forslag til kontingent. Begge dele skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer. Der skal være en formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Hvis bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, er det formandens stemme, der er afgørende ved stemmelighed.

Formanden vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen. De øvrige medlemmer vælges ligeledes på generalforsamlingen for to år ad gangen, og bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på første bestyrelsesmøde.

Der vælges tre i lige år og to i ulige år

Der vælges, også for to år, 2 revisorer, 2 arkivarer, 2 fanebærere samt to suppleanter til bestyrelsen.

Valget foregår ved håndsoprækning med mindre tre medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Valg kræver simpelt flertal.

§5. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt på mail med mindst 8 dage.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være udfærdiget skriftligt og være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 10 medlemmer begærer det skriftligt.

§6. Sangudvalg består af dirigent og bestyrelse. Dirigenten har den endelig afgørelse.

§7. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling. Her skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede og af disse skal 2/3 stemme for forslaget. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende.

Et eventuelt overskud skal anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2022

Del siden