§1.

Foreningens navn er Jerne Mandskor, der har hjemsted i Esbjerg Kommune,
og dens formål er:   A. at dygtiggøre sig på det sangmæssige område, således at
                                    koret er i stand til at give koncerter på et acceptabelt niveau.
                                B. at have et godt socialt samvær under de ugentlige øveaftener
                                    og ved korets interne arrangementer.

§2.

Aktivt medlem kan enhver mand blive efter det fyldte 18 år og efter en 3 måneders prøvetid, såfremt dirigent og formand eller et bestyrelsesmedlem skønner ham egnet til at deltage i korsang. Såfremt et medlem af en eller anden årsag ikke længere kan opfylde formålsparagraffens stk. A., kan han stadig være fuldgyldigt medlem af foreningen med samme rettigheder og pligter efter accept af dirigent og bestyrelse, dog uden stemmeret på den årlige generalforsamling.

§3.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller en af nævnte i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§4.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar. Stemmeret har ethvert medlem der opfylder formålsparagraffen.
Forhandlingsprotokollen skal altid være fremlagt på generalforsamlingen. Formanden aflægger beretning og årsregnskab fremlægges.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt andre med-
lemmer.
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer, der vælges på skift for 2 år ad gangen. Formanden vælges på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig på efterfølgende bestyrelsesmøde.
På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer, arkivar, fanebærer samt diverse suppleanter.
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen.

§5.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 8 dage. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 medlemmer af foreningen indsender skriftlig begæring herom.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være indsendt til formanden mindst 3 dage forinden.

§6.

Sangudvalg skal bestå af dirigent og bestyrelse.

§7.

Der er mødepligt til korets sangaftener og korprøver. En sanger kan fratages retten til at deltage i korets arrangementer, såfremt han ikke har deltaget i de umiddelbart forudgående sangaftener eller korprøver.

§8.

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§9.

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig ekstraordinær generalforsamling. Her skal mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer være tilstede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget. Såfremt denne generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor stemmeflertal afgør, om foreningen skal ophøre.
Ved ophør skal eventuelt overskud anvendes til almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.